Background

Privacy policy

O politici privatnosti

Svrha Politike privatnosti FerroČrtalič d.o.o. (u daljem tekstu: "Politika privatnosti") je upoznavanje korisnika usluga FerroČrtalič d.o.o. i druga lica (u daljem tekstu: fizička lica) sa svrhom i osnovom obrade ličnih podataka od strane FerroČrtalič doo, Sela pri Dolenjskih Toplicah 47, 8350 Dolenjske Toplice (u daljem tekstu: FerroČrtalič) i prava pojedinaca u ovoj oblasti.

Kompanija posebno naglašava sigurnost vaših ličnih podataka. Svi prosleđeni lični podaci obrađuju se poverljivo i koriste se samo za svrhu za koju su preneseni. Mi rukovodimo vašim ličnim podacima sa najvećom pažnjom, imajući u vidu važeće zakone i najviše standarde obrade. Da bismo što efikasnije zaštitili vaše lične podatke, koristimo odgovarajuće organizacione mere, radne procedure i napredna tehnološka rešenja, kao i spoljne stručnjake. Koristimo i odgovarajući nivo zaštite i razumne fizičke, elektronske i administrativne mjere kako bismo zaštitili prikupljene podatke od nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima koji su preuzeti, pohranjeni ili na drugi način obrađeni.

Istovremeno, ova Politika privatnosti dalje objašnjava pristanak koji ste dali za obradu vaših ličnih podataka.

U skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i ukidanjem Direktive 95/46 / EZ (u daljem tekstu: "Opšta uredba o zaštiti podataka"), Politika privatnosti obuhvata sledeće informacije:

 • kontakt informacije kompanije,
 • svrhe, osnove i vrste obrade različitih vrsta ličnih podataka pojedinaca,
 • vreme zadržavanja pojedinih vrsta ličnih podataka,
 • prava pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka,
 • pravo na podnošenje žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka,
 • validnost Politike privatnosti.

Lični podaci koje kompanija prikupi

Ako ste samo posetilac veb sajta, mi prikupljamo vaše podatke samo pomoću kolačića. Ako ste korisnik usluge ili pretplatnik na uslugu koju pruža Kompanija, mi takođe prikupljamo i druge lične informacije koje su nam potrebne za pružanje usluga koje koristite ili na koje ste pretplaćeni. Ovi lični podaci su:

 • Ime i prezime
 • Kontakt email adresa
 • kontakt broj telefona
 • IP adresa
 • informacije za izdavanje ponude prema Vašem upitu (vaša adresa, porezni broj).

Kontrolor ličnih podataka

Kontrolor ličnih podataka obrađenih u skladu sa ovom Politikom privatnosti je Preduzeće, FerroČrtalič d.o.o., Sela pri Dolenjskih Toplicah 47, 8350 Dolenjske Toplice

Kategorije osoba čiji se lični podaci obrađuju

Ova Politika privatnosti se odnosi na sve pojedince koji koriste ili su pretplaćeni na naše usluge, ili su poslali upite, kao i svi koji posete naš sajt.

Svrha i osnova za obradu podataka

Obrada na osnovu ugovora:

U kontekstu izvršenja ugovornih prava i ispunjavanja ugovornih obaveza, kompanija obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe: identifikacija pojedinca, priprema ponude, zaključivanje ugovora, pružanje naručenih usluga, obaveštenje o bilo kojoj izmene, dodatne detalje i uputstva za korišćenje usluga za rešavanje bilo kakvih tehničkih problema, prigovora ili pritužbi, obračun usluga, i druge svrhe koje su neophodne za sprovođenje ili zaključivanje ugovornog odnosa između kompanije i pojedinca.

Prilikom obračuna usluga, na osnovu poreskih propisa, dobijamo i obrađujemo vašu adresu za ispravno izdavanje računa.

Obrada na osnovu zakona:

Na osnovu legitimnog interesa, mi koristimo vaše lične podatke za otkrivanje i sprečavanje lažnog korišćenja i zloupotrebe usluga, u kontekstu obezbeđivanja stabilnog i bezbednog rada našeg sistema i usluga, kao iu cilju primene mera bezbednosti informacija. , ispunjavanju uslova u pogledu kvaliteta usluga, i otkrivanja tehničkih nedostataka sistema i usluga.

Na osnovu legitimnog interesa, mi takođe koristimo vaše lične podatke u svrhu potencijalnog izvršenja, sudskog i vansudskog vraćanja.

U skladu sa Opštom uredbom, u slučaju sumnje na zloupotrebe, Kompanija može da obrađuje lične podatke na odgovarajući i proporcionalan način u svrhu identifikacije i sprečavanja bilo kakve prevare ili zloupotrebe, i može, ako je potrebno, i proslediti ovu informaciju pružaocima takvih usluga, poslovnim partnerima, policiji, javnom tužilaštvu ili drugim nadležnim organima. U cilju sprečavanja budućih zloupotreba ili prevare, podaci o istoriji identifikovanih zloupotreba ili prevare u vezi sa pojedincem, uključujući podatke o pretplati i, na primer, IP adresu, mogu se čuvati još pet godina nakon prestanka važenja poslovni odnos.

Obrada na osnovu pristanka na obradu ličnih podataka:

Obrada podataka takođe može biti zasnovana na vašoj saglasnosti koju ste dali kompaniji.

Pristanak može, na primer, da se odnosi na obaveštavanje o ponudama, pogodnostima i poboljšanjima usluga koje pruža Kompanija. Svrha ovih informacija je da usluge prilagodite vašim potrebama i željama što je moguće bliže i time povećate praktičnu vrijednost za vas. Komunikacija se vrši putem kanala koje ste odabrali u vašem pristanku. Možete opozvati komunikaciju u bilo kom trenutku na način definisan Politikom privatnosti.

Možete da opozovete ili izmenite vaš pristanak u bilo kom trenutku, na isti način na koji ste ga dali ili na drugi način definisani Politikom privatnosti, pri čemu kompanija zadržava pravo da identifikuje klijenta. Amandman na pristanak može se poslati i putem e-maila na info@ferroecoblast.com ili pismenim zahtjevom u sjedištu kompanije.

Opoziv ili izmena pristanka odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na osnovu vašeg pristanka. Najnoviji pristanak koji je primljen od vas je važeći. Mogućnost oduzimanja vaše saglasnosti ne predstavlja ostavku iz poslovnog odnosa pojedinca sa kompanijom.

Podaci za koje je data saglasnost biće obrađeni, u odsustvu otkazivanja, do dve godine nakon prestanka poslovnog odnosa sa kompanijom.

Ograničenja za prenos ličnih podataka

Ako je potrebno, ovlašćujemo druge kompanije i pojedince da obavljaju određene zadatke koji nadopunjuju naše usluge. U takvim slučajevima, kompanija može preneti i lične podatke pažljivo odabranim spoljnim procesorima koji će sklopiti ugovor za obradu ličnih podataka sa kompanijom, ili u sporazum ili drugi obavezujući dokument (u daljem tekstu: ugovor o preradi) sa istu supstancu kao i ugovor. Za spoljne procesore, takvi podaci će se prenositi ili učiniti dostupnima u meri u kojoj to zahteva određena svrha. Takve podatke ne mogu koristiti vanjski procesori za bilo koju drugu svrhu, a vanjski procesor mora ispunjavati barem sve standarde za obradu osobnih podataka predviđenih važećim zakonom. Spoljni procesori su ugovorno obavezani kompaniji da poštuje poverljivost vaših ličnih podataka.

Na osnovu obrazloženog zahteva, kompanije dostavljaju i lične podatke nadležnim državnim organima na pravnoj osnovi. Kompanija će, na primjer, odgovoriti na zahtjeve sudova, organa za provođenje zakona i drugih državnih organa, koji mogu uključivati i državne organe druge države članice EU.

Period čuvanja ličnih podataka

Period čuvanja podataka određuje se prema kategoriji pojedinačnih podataka. Podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo postigli svrhu za koju su prikupljeni ili dalje obrađeni, ili do isteka roka zastarelosti za ispunjenje obaveze ili zakonskog perioda zadržavanja.

U svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza, računovodstveni podaci i pridruženi kontakt podaci pojedinaca mogu se čuvati do potpune uplate za uslugu ili najkasnije do isteka roka zastare za pojedinačni zahtjev, koji može zakonski trajati od jedne do pet godina. Fakture se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Ostale informacije koje smo dobili na osnovu vaše saglasnosti čuvaju se za vrijeme trajanja poslovnog odnosa i 2 godine nakon raskida, osim ako zakon ne predviđa dulji period čuvanja. Ako pojedinac koji je dao pristanak na obradu ličnih podataka nije stupio u poslovni odnos sa nama, njihov pristanak važi 2 godine od njegove dostave ili do njegovog opoziva.

Nakon isteka perioda čuvanja, podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, ako zakon ne određuje drugačije za određenu vrstu podataka.

Prava pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka

Mi garantujemo ostvarivanje vaših prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja. Mi ćemo odlučiti o vašem zahtevu u roku od jednog meseca od njegovog prijema. U slučaju složenosti i većeg broja zahtjeva, rok se može produžiti za još dva dodatna mjeseca. Ako produžimo rok, obavestićemo vas o svakom takvom produženju u roku od mesec dana od prijema zahteva zajedno sa razlozima kašnjenja.

Prihvatamo zahtjeve za ostvarivanje vaših prava na info@ferroecoblast.com, ili poštom na FerroČrtalič d.o.o., Sela pri Dolenjskih Toplicah 47, 8350 Dolenjske Toplice

Prilikom podnošenja prijave elektronskim putem, mi ćemo, kad god je to moguće, dostaviti informacije elektronskim putem, osim ako ne zatražite drugačije.

Ako postoji osnovana sumnja u pogledu identiteta pojedinca koji podnosi zahtjev u vezi sa jednim od njihovih prava, možemo zatražiti pružanje dodatnih informacija potrebnih za potvrdu identiteta subjekta podataka.

Tamo gde su zahtevi subjekta podataka očigledno neosnovani ili pretjerani, posebno zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, kompanija može:

 • naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili komunikacije ili preduzimanja tražene radnje; ili
 • odbiti da postupi po zahtevu.

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

 • pravo pristupa podacima
 • pravo na ispravku
 • pravo na brisanje ("pravo da se zaboravi")
 • pravo na ograničenje obrade
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na prigovor

Pravo na pristup podacima

Uvek imate pravo da znate da li su lični podaci obrađeni u odnosu na vas i, ako je tako, imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, kao i sledeće informacije:

 • svrhe obrade,
 • vrste ličnih podataka koji se obrađuju,
 • korisnike ili kategorije korisnika kojima su ili će se otkriti lični podaci,
 • predviđeni period za koji će se čuvati lični podaci, ili, ako to nije moguće, kriterijume koji se koriste za određivanje tog perioda,
 • postojanje prava da se od kontrolora zatraži ispravka ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade vaših ličnih podataka, ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu,
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu
 • ako se lični podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, bilo koje dostupne informacije o izvoru podataka;

Pravo na ispravku

Imate pravo da bilo koja ispravka netačnih ličnih podataka u vezi sa vama bude izvršena bez nepotrebnog odlaganja i, uzimajući u obzir svrhu obrade, pravo da popunite bilo koje nepotpune lične podatke, uključujući i podnošenje dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo da se zaboravi")

Imate pravo da se vaši lični podaci brišu bez nepotrebnog odlaganja, ako se primeni jedan od sledećih razloga:

 • kada lični podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • kada opozovete saglasnost na osnovu koje se vrši obrada i ne postoji drugi pravni osnov za obradu,
 • kada se protivite obradi podataka i ne postoje glavni legitimni razlozi za njegovu obradu,
 • ako su lični podaci obrađeni nezakonito,
 • kada se lični podaci moraju izbrisati kako bi se ispunila zakonska obaveza u skladu sa pravom EU ili slovenačkim zakonom.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka kada se primenjuje jedno od sledećeg:

 • kada osporavate tačnost podataka, za period koji nam omogućava da proverimo tačnost ličnih podataka,
 • obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju ličnih podataka i tražite umesto toga njihovo ograničavanje;
 • više nam nisu potrebni vaši lični podaci u svrhu obrade, ali to sami zahtevate za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih potraživanja;
 • podneli ste prigovor u vezi sa obradom na osnovu legitimnih interesa kompanije, dok se ne utvrdi da li naši legitimni razlozi prevazilaze vaše razloge.

Ako je obrada vaših ličnih podataka ograničena u skladu sa prethodnim stavom, takvi lični podaci, sa izuzetkom njegovog čuvanja, biće obrađeni samo uz vašu saglasnost ili za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih potraživanja ili za zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica.

Pre poništavanja ograničenja obrade vaših ličnih podataka, dužni smo da vas o tome obavestimo.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primate vaše lične podatke, koje ste nam dali, u strukturiranoj, široko korišćenoj i mašinski čitljivoj formi, kao i pravo da ih prosledite drugom kontroloru, a da vas kompanija ne ometa u tome, se zasniva na vašem pristanku i obrada se vrši automatskim sredstvima. Na vaš zahtev, kada je to tehnički izvodljivo, lični podaci se mogu preneti direktno na drugog kontrolora.

Pravo na prigovor

Kad god se vaši podaci obrađuju na osnovu legitimnog interesa u marketinške svrhe, možete se protiviti takvoj obradi u bilo koje vrijeme.

Mi ćemo prestati sa obradom vaših ličnih podataka osim ako ne dokažemo da su neophodni razlozi za obradu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili da ustanovite, sprovedete ili branite pravne zahteve.

Pravo na podnošenje žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka

Svaka žalba u vezi sa obradom vaših ličnih podataka može se poslati na e-mail adresu info@ferroecoblast.com ili poštom na adresu firme FerroČrtalič d.o.o., Sela pri Dolenjskih Toplicah 47, 8350 Dolenjske Toplice.

Ako ne odlučimo o vašem zahtevu u zakonskom roku ili ako odbijemo vaš zahtev, imate mogućnost da podnesete žalbu Povereniku za informacije.

Takođe imate pravo da podnesete žalbu direktno Povereniku za informacije ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši slovenačke ili EU propise u oblasti zaštite ličnih podataka.

Ako ste iskoristili pravo pristupa informacijama i ako, nakon što primite odluku, smatrate da su lični podaci koje ste primili nisu lični podaci koje ste zatražili ili da niste primili sve potrebne lične podatke, možete podneti obrazloženi prigovor pre podnošenja žalbe Povereniku za informacije u kompaniji u roku od 15 dana. Moramo da odlučimo o vašoj žalbi kao novom zahtevu u roku od pet radnih dana.

Završne odredbe

Svako pitanje koje nije regulisano ovom Politikom privatnosti podleže važećim zakonima.

Kompanija zadržava pravo da promeni ovu Politiku privatnosti. Obavještavamo Vas o svim promjenama na službenim stranicama FerroČrtalič d.o.o. 30 dana prije njihovog stupanja na snagu.

U slučaju pitanja o politici privatnosti ili o informacijama koje čuvamo o vama, molimo da nas kontaktirate na info@ferroecoblast.com

Valjanost politike privatnosti

Ova Politika privatnosti objavljena je na veb stranici FerroČrtalič d.o.o. i stupa na snagu 25.5.2019.

FerroČrtalič d.o.o.
NAPREDNE TEHNOLOGIJE OBRADE POVRŠINA

Prijavite se na Bilten